Conrad (Coenraad) Busken Huet (1826-1886) was een Haags letterkundige en predikant.

-Hij heeft sinds 18 juli 1921 twee straten in Spoorwijk. De Busken Huetstraat begint bij de Alberdingk Thijmstraat en eindigt bij de Hildebrandstraat. De Lidewijdestraat loopt in een kromming van de Beetsstraat naar de Schimmelweg.

Conrad Busken Huet was een Haagse schrijver en literatuurcriticus die een voorname rol heeft gespeeld in de Nederlandse letteren van de 19e eeuw.
Conrad Busken Huet was een Haagse schrijver en literatuurcriticus die een voorname rol heeft gespeeld in de Nederlandse letteren van de 19e eeuw.

Leven

Busken Huet wijdde zich sinds 1862 geheel aan de journalistiek. Van 1862-1865 was hij redacteur van De GidsVan 1868-1876 verbleef Busken Huet als journalist in Nederlands-Indië. Hij stond bekend als een voortreffelijk letterkundig criticus en was als zodanig de auteur van de belangrijke Litterarische Fantasien en Kritieken (25 delen) en Persoonlijke herinneringen aan Potgieter (1877). In 1868 publiceerde hij zijn roman, Lidewyde, die geen succes werd en een schandaal veroorzaakte door het realisme waarmee erotiek beschreven werd.

Conrad werd gedurende zijn leven niet erg gewaardeerd voor zijn pionierswerk en de inbreng van zijn literaire en culturele bagage. Bovendien was hij tegelijk radicaal en aristocratisch. Het leverde hem geen officiële erkenning, geen eredoctoraat, noch een benoeming tot hoogleraar op. Hij maakte te veel vijanden in literaire kringen door op rechtlijnige wijze met zijn scherpe kritiek zijn tegenstanders af te maken. 

In zijn laatste levensjaar beledigde hij koningin Emma zo hartgrondig, dat Huets neef, die als uitgever voor de publicatie verantwoordelijk was, er een proces voor kreeg. Hij had haar een `Keulsche pottenmeid' genoemd en een berooide vrouw die haar jeugd uit eerzucht had weggeworpen aan een afgeleefd man (koning Willem III). Dergelijke uitspraken werden gezien als majesteitsschennis.

Het is daarom verwonderlijk dat hij in 1921 toch twee straten toebedeeld kreeg, de Busken Huetstraat en de Lidewijdestraat

Busken Huet

Busken Huet was een taalkunstenaar die in Litterarische fantasien en kritieken vele boeken en geschriften becommentarieerde.

De Busken Huetstraat in 1924.
De Busken Huetstraat in 1924
De Busken Huetstraat in 1977.
De Busken Huetstraat in 1977
De Busken Huetstraat in 2010. Links openbare basisschool De Spoorzoeker.
De Busken Huetstraat in 2010. Links openbare basisschool De Spoorzoeker.
De Busken Huetstraat in 2014. Links de huizen uit 1921. Rechts de nieuwbouw uit 2002 . De straat aan de linkerkant is de Camera Obscurastraat.
De Busken Huetstraat in 2014
De school in de Busken Huetstraat 22-24 in 2014. Deze school heette tot 1 augustus 1984 de Busken Huetschool. Op deze datum werd de naam veranderd in de Spoorzoeker. In 1992 werd het oude gebouw afgbroken en vervangen voor nieuwbouw.
De school in de Busken Huetstraat

.

Cultuur

Tijdperken

Wijken

Ga naar boven