In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwamen in toenemende mate joden in Den Haag wonen. Hierdoor ontstaat ook de noodzaak om uit te zien naar een terrein dat kan worden ingericht als joodse begraafplaats.

Liggende stenen treft men aan bij Sefardische (Portugese) gemeenschappen (afkomstig van het Iberisch Schiereiland). In Den Haag werd deze traditie door een deel van de Asjkenazische (Hoogduitse) Joden overgenomen.
Liggende stenen treft men aan bij Sefardische (Portugese) gemeenschappen (afkomstig van het Iberisch Schiereiland). In Den Haag werd deze traditie door een deel van de Asjkenazische (Hoogduitse) Joden overgenomen.

De migratie

Vele joden woonden eerst in Antwerpen, maar toen dat tijdens de 80-jarige oorlog in Spaanse handen kwam, trokken zij verder en kwamen in de buurt van de Nieuwe Uitleg in Den Haag terecht. Anderen trokken door naar Leiden of Amsterdam.

Rijk en arm

Dit waren de rijke Portugese joden (Sefardische joden, naar het Hebreeuwse voor Iberisch Schiereiland, Sefarad). Zij hadden invloed op de behandeling van staatszaken, door hun nauwe contacten met hof en staten en als belangrijke financiers van de stadhouder-koning.

Rond 1675 kwamen de eerste, arme, Hoogduitse joden uit Polen en Duitsland (Asjkenazische joden, zo genoemd naar analogie van het Hebreeuwse woord voor Duitsland Asjkenaz). Zij woonden eeuwen lang in het gebied rond de Nieuwe Kerk. Beide groepen spraken een verschillende taal en vormden ook in sociaal opzicht verschillende groepen.

Salomon Verveer overleed in 1876. Deze foto van het grafmonument  werd waarschijnlijk rond 1890 door zijn broer Maurits Verveer gemaakt.
Salomon Verveer overleed in 1876. Deze foto van het grafmonument werd waarschijnlijk rond 1890 door zijn broer Maurits Verveer gemaakt.
Voor de buitenwacht telde echter voornamelijk hun gemeenschappelijke religie en werden ze als één (geloofs)gemeenschap gezien.

Alexander Polak

De Hoogduitse Ziskind Pos vernederlandste zijn naam naar Alexander Polak. Hij was een winkelier in katoen en zijde aan het Spui die op 21 januari 1694 toestemming kreeg van de Raden en Rekenmeesters van de Domeinen van Holland en West-Friesland om aan de Scheveningseweg een Joodse begraafplaats in te richten.

Dit werd "een plaatse, namentlijk een hoekie duijns, beoosten het Scheveningse Tolhuijs, van ses roeden vierkant, ten eijnde omme haare dooden aldaar te mogen begraven". 

Het Joods kerkhof in 1955.
Het Joods kerkhof in 1955.
De graven op een joodse begraafplaats mogen niet worden geruimd omdat "jij zult rusten en opstaan tot jouw bestemming aan het einde der dagen" (Daniel 12:13). Bij de komst van de Messias zullen de doden immers herleven.

Nadat de Hoogduitse en Portugese gemeenten in 1695 land hadden aangekocht, bestond er ruimte om ten oosten van het tolhek een "schuur" te bouwen, bedoeld voor het bewaren van de gereedschappen, het bergen van dode lichamen tijdens het maken van het graf en het plegen van de ceremoniën, voorafgaande aan de eigenlijke begrafenis. In juli 1695 werd de begraafplaats al vergroot tot 100 roeden in het vierkant. 

Conflicten

Reeds in 1700 ontstond een groot conflict tussen de Hoogduitse en Portugese Natie, dat vele jaren zou gaan duren.

Vlees

Jakob de Mercado, parnas (bestuurder) van de Portugese gemeente had zonder toestemming van of kennisgeving aan de Hoogduitse gemeente voor ƒ 1559,25 de begraafplaats laten omheinen en er een huisje bijgebouwd. Hij eiste nu dat de Hoogduitse gemeente hem de helft hiervan terug zou betalen, wat geweigerd werd.

(1) Ziskind Pos (Alexander Polak), de oprichter van de begraafplaats werd in 1697 als eerste op zijn eigen kerkhof begraven. Zijn vrouw ligt onder steen nummer 2. Beide stenen zijn in 1866 vervangen door een nieuwe. Op de achtergrond het Metaarhuisje.
(1) Ziskind Pos (Alexander Polak), de oprichter van de begraafplaats werd in 1697 als eerste op zijn eigen kerkhof begraven. Zijn vrouw ligt onder steen nummer 2. Beide stenen zijn in 1866 vervangen door een nieuwe. Op de achtergrond het Metaarhuisje.
Mercado liet vervolgens beslag leggen op de halve-stuivergelden die de slachter (beestensnijder) Jakob Tobias Gans van de Hoogduitse gemeente beheerde en die bestemd waren voor de armenzorg. 

In deze tijd leefden er geen arme Portugese joden in Den Haag.  De rijke Portugese families aten grote hoeveelheden vlees. Zodoende betaalden de Portugezen door de halve-stuivergelden voor de Hoogduitse armen. De Portugese gemeente eiste daarom gemeenschappelijke controle over de inkomsten van het vlees. Dit alles leidde tot vele processen, zelfs tot in de Hoge Raad.

In 1710 werd de begraafplaats in tweeën gedeeld. De Hoogduitse joden kregen een eigen gedeelte om te gebruiken. De Portugese joden bleven hun doden op het oudste gedeelte begraven en kochten er later nog een stuk bij. Het huisje stond op het Portugese deel, maar de Hoogduitsen mochten hier te allen tijde gratis gebruik van maken.  

Het metaarhuisje

In 1737 brandde het metaarhuisje echter geheel af, waarbij tevens een deel van de houten omheining verloren ging.

Het metaarhuis (Bet Tohorah) is bedoeld voor het ritueel reinigen van de doden. Bij deze reiniging wordt het lichaam geheel afgedekt met een laken terwijl er kommen warm water over uitgegoten worden.
Het metaarhuis (Bet Tohorah) is bedoeld voor het ritueel reinigen van de doden. Bij deze reiniging wordt het lichaam geheel afgedekt met een laken terwijl er kommen warm water over uitgegoten worden.
De beide Portugese gemeenten BethJahacob en Honendal, eigenaren van het huisje sinds de splitsing van de begraafplaats, bouwden vervolgens een nieuw stenen 'Huisje der Ommegangen'.  Dit rodeamentoshuisje of metaarhuisje aan de oostzijde van het afgebrande huisje bestaat nog steeds. Daarbij grepen ze de gelegenheid aan om een weg voor koetsen en wagens aan te leggen van het tolhek naar de begraafplaats en naar dit huisje. 

Tijdens de in 1987 uitgevoerde grote restauratie van de begraafplaats kon dit via een oude foto van één der omwonenden in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. 

Aanvankelijk werd in dit witte huisje de rituele reiniging en het aankleden van de overledene verricht, alvorens deze in een eenvoudige ruwhouten kist ter aarde wordt besteld. Tegenwoordig gebeurt dit in een daarvoor geschikte ruimte in, bijvoorbeeld, een ziekenhuis, en worden metaarhuisjes op joodse begraafplaatsen meer als ruimte om een rouwrede uit te spreken gebruikt. 

De Portugese beheerderswoning dateert van 1768. Op deze foto gezien vanaf de Scheveningseweg in oktober 2014.
De Portugese beheerderswoning dateert van 1768. Op deze foto gezien vanaf de Scheveningseweg in oktober 2014.
Beheerderswoning 

De Portugese beheerderswoning op de begraafplaats dateert van 1768. Op de begraafplaats stond ook een beheerderswoning met het metaarhuisje van de Hoogduitse joden. Dit gebouw is in 1930 wegens de vervallen staat gesloopt. De stenen muur om de begraafplaats dateert uit de 19de eeuw en het begin van de twintigste eeuw.

Als gevolg van de sterke toename van het aantal Hoogduitse joden in Den Haag moet de begraafplaats regelmatig worden uitgebreid. Het grootste deel ervan is dan ook Hoogduits. In de jaren die volgden werden zowel de Portugese als de Hoogduitse begraafplaats regelmatig vergroot wat iedere keer weer voor conflicten zorgde. 

Omstreeks 1900 was het Hoogduitse gedeelte zo goed als vol. In 1906 werd daarom in Wassenaar een nieuwe begraafplaats ingericht. Van het Hoogduitse deel wordt sindsdien nog slechts zeer sporadisch gebruik gemaakt. Bijvoorbeeld met via vroeger door de familie gekochte graven, zoals in 2000 in geval van de staatsrechtgeleerde prof.mr. David Simons. 
Het Portugese gedeelte wordt af en toe nog gebruikt.

Het duinige landschap van de Joodse begraafplaats ligt hoger dan de naastliggende Timorstraat. Hierdoor wordt de muur scheef geduwd en moet deze periodiek hersteld worden.
Het duinige landschap van de Joodse begraafplaats ligt hoger dan de naastliggende Timorstraat. Hierdoor wordt de muur scheef geduwd en moet deze periodiek hersteld worden.

Na de oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog was de gedecimeerde Joodse gemeenschap niet meer bij machte de begraafplaats, in de oorlog overigens ook nog beschadigd, te onderhouden. Dit leidde tot verwaarlozing en verval van het terrein. Terwijl de begraafplaats nu juist één van de weinige herinneringen is aan het eens zo bloeiende Joodse leven in Den Haag was.

Heden

Het terrein is grotendeels met gras bedekt met hier en daar een oude eik. Het terrein is schijnbaar willekeurig bedekt met eenvoudige liggende zerken. Er is een opvallende uitzondering: een rijk geornamenteerde natuurstenen sarcofaag waar de Haagse schilder Salomon Verveer is begraven.

Aan weerszijden van het hek bij de entree van de begraafplaats zijn twee stenen met Hebreeuwse letters geplaatst. Hierop staan de initialen van de namen van zowel de Asjkenazische als de Sefardische gemeente: rechts CH.D. afkorting van Chonendal of Honendal, de naam van de Sefardische gemeente en links de afkorting A.J. , Adas Jessurun of Adat Jesjoeroen, de naam van de Asjkenazische gemeente.

Genummerde graven

Op het kerkhof zijn een aantal markante graven genummerd.  

1 Ziskind Pos (Alexander Polak), oprichter van de begraafplaats, oudste, eerste, Hoogduitse graf, 1697
2 Beile Pos, vrouw van Ziskind Pos, 1700
3 Jozef Israël Mello, voorzanger, tweede begravene, eerste Portugese graf, 1699
4 Tsadik Cohen Belinfante, belangrijke rabbijn, 1786
5 Arje Leib Halevi, rabbijn, 'Hager Ray', zoon van Saul Amsterdammer
6 Dina Halevi, dichteres, vrouw van Saul Halevi, dochter van de Amsterdamse rabbijn Arje Leib Lowenstam
7 Saul Halevi, opperrabbijn van Den Haag, 1785,'grafsteen opvallend begroeid door stam v eik nr.3
8 M. Lehren, bekende rabbijn in Den Haag, 18151
9 Jacques Levi Lassen, bekende Haagse zakenman, en zijn zus Pauline Levi Lassen, 1962 / 1958 ..,
10 Mr. Carel Asser, belangrijk jurist, 1836
11 Jozef Asjer Lehmans, opperrabbijn van Den Haag, 1842
12 Sjalom Zurkann, schenker pand joods bejaardentehuis Newé Sjalom, Den Haag, 1846
13 Mr. Lodewijk Asser, rechter en lid Provinciale staten, 1850
14 Prof.Mr.Dr. Jacques Oppenheim, Lid Raad van State, 1925
15 D.S. van Zuiden, geschiedschrijver van joods Den Haag, 1941
16 Mr. M.H. Godefroi, eerste joodse minister in Nederland, 1882/ 5642
17 Tobias Tal, opperrabbijn van Arnhem en Den Haag, 1898
18 Jozef Israëls, kunstschilder, 1911 / 5671
19 S.L. Verveer, kunstschilder, 1876
20 Jacob van Jacob Ferares, sefardisch opperrabbijn Portugees Israëlitische Gemeente te Den Haag, 1884
21 Prof.Mr. David Simons, belangrijk rechtsgeleerde, 2000

(9) Jacques Levi Lassen (bekende Haagse zakenman)

In 1911 richtte Jacob Levi zijn eerste eigen onderneming op in de Zoutmanstraat. Deze kwam tot bloei toen Levi overging tot het importeren en verkopen van ruwe shantungstoffen uit China en van zijde uit Lyon. in 1923, bij Koninklijk Besluit, kreeg hij de goedkeuring tot het voeren van de naam Lassen. Jacob Levi heette van toen af aan Jacques Levi Lassen. De zaken gingen goed. In 1933 kocht zijn bedrijf Siegmund Strauss NV een stuk grond aan op de hoek van de Grote Markstraat en het Spui waar een winkel- en kantoorgebouw werd ontwikkeld. Andere aankopen volgden in die directe omgeving. Voor de bomvrije kelder die hij in 1939 liet bouwen onder het gebouw aan de Grote Marktstraat, ontving Jacques Levi Lassen dat jaar een koninklijke onderscheiding: de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jacques bracht de oorlosjaren in de Verenigde staten door. Zijn behoefte om de nagedachtenis van de vermoorde vroegere buurtbewoners te eren bewoog hem ertoe panden te kopen aan de Gedempte Gracht en een nieuwe winkelstraat te doen herrijzen. Met passie wijdde J.L. Lassen de laatste 16 jaar van zijn leven aan het herontwikkelen van dit oude Haagse stadsgebied, de joodse buurt: Spui-Gedempte Gracht-Voldersgracht-Bezemstraat. Na het overlijden van Lassen hebben zijn opvolgers de overdekte winkelpassage Markthof ontwikkeld aan de Gedempte Gracht.

(19) Salomon Leonardus Verveer (schilder)

Salomon Leonardus Verveer (1813-1876) werd in Den Haag geboren op 30 november 1813 en overleed op 5 januari 1876. Hij was een leerling van de Haagse Akademie voor Beeldende Kunst (1839-1843) onder leiding van B. J. van Hove. Salomon werkte in Den Haag en maakte reizen naar Duitsland (de Rijnstreek in 1835) en naar Frankrijk (Parijs en Normandië in 1837).

Hij schilderde en aquarelleerde stads-, dorps- en havengezichten. Verveer heeft ook enkele etsen en litho's vervaardigd. In 1845 werd hij lid van de Koninklijke Akademie te Amsterdam. Verder was Salomon o.m. lid van de Pulchri Studio in Den Haag. Hij werkte samen met zijn broer Maurits Verveer.

(7) Saul Halevi (opperrabbijn)

Rabbi Saul Halevi is waarschijnlijk de meest befaamde Haagse Opperrabbijn geweest. Hij leefde van 1712 tot 5 Mei 1785. Deze beroemde opperrabbijn van de hoogduitse Joden van den Haag werd in 1748 benoemd. Met zijn benoeming brak de geestelijke bloei voor de joodse gemeente aan. Halevi was een gewaardeerd geleerde, die in joodse zaken een europese autoriteit was. Na zeven en dertig jaar als opperrabbijn gefungeerd te hebben, overleed Halevi in 1785 en werd hij dezelfde dag onder grote belangstelling begraven. Ook in het buitenland werd hij herdacht. Hij liet enkele gelegenheidsgeschriften na. Zijn echtgenote Dina overleed 21 Augustus 1788 en werd naast hem begraven.

Tot op de dag van vandaag komen joden uit de hele wereld naar het kerkhof om Saul te herdenken. Op zijn graf, dat opvallend begroeid is door de stam van een eik (een calluswoekering), werden tot een paar jaar geleden kaarsjes gebrand waardoor de grafsteen vervuilde door het kaarsvet. Een mevrouw uit New York schonk daarom een "brievenbus" dat naast het graf geplaatst werd. De kaarsjes worden hier nu in gebrand.

(1) Alexander Polak (oprichter van de begraafplaats)

Ziskind Pos uit Polen, wiens burgerlijke naam Alexander Polak was, legde als tweede jood op 10 december 1675 de poorterseed af. Een halfjaar later werd hij lid van het St. Nicolaasgilde. Het was het enige winkeliersgilde dat joden opnam. Vervolgens vestigde hij zich met een winkel in katoen en zijde op het Spui. Doordat hij het burgerrecht had verkregen, beschikte hij waarschijnlijk over de positie om namens de Hoogduitse en Portugees-joodse Natie om een stuk land voor een gezamenlijke begraafplaats te verzoeken. Het initiatief kwam niet van de invloedrijke Portugese joden. Zij maakten gebruik van de begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel.

Op 21 januari 1694 verleenden de Raden en Rekenmeesters van de Domeinen van Holland en West-Friesland aan Alexander Polak, „onderlinge inde hoogduytse Joodsche Natie alhier, een plaatse, namentlijk een hoekie duijns, beoosten het Scheveningse Tolhuijs, van ses roeden vierkant, ten eijnde omme haare dooden aldaar te mogen begraven". De erfpacht bedroeg tien schellingen per jaar. Volgens het oudste grafboek vond in 1697 de eerste begrafenis plaats, die van Alexander Polak zelf. In het archief van de joodse gemeente staat echter al de begrafenis in 1694 van een Portugese jood vermeld. Zowel Alexander Polak als de Hoogduitse gemeente was van deze begrafenis vooraf echter niet op de hoogte.

(16) Michel Henry Godefroi (minister)

Mr. Michel Henry Godefroi was een onafhankelijk, liberaal Tweede Kamerlid, minister en rechtsgeleerde. Hij was de eerste joodse minister uit de geschiedenis. Godefroi werd in 1849 tot Tweede Kamerlid gekozen in zijn woonplaats. Ondanks bezwaren van de koning in 1860 werd hij minister van Justitie in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt/Van Heemstra. Hij bracht de Wet op de Raad van State tot stand. Godefroi was een gemakkelijk sprekende druk gesticulerend man met een luide stem. Hij was klein van stuk en werd lange tijd geplaagd door doofheid.

Dit draagtoestel staat in het metaarhuisje en wordt gebruikt om de doodskist naar het graf te vervoeren.
Dit draagtoestel staat in het metaarhuisje en wordt gebruikt om de doodskist naar het graf te vervoeren.
De afgebroken zuil symboliseert het plotseling afgebroken leven. Dit graf is een combinatie tussen een plat liggende steen met Hebreeuws opschrift en een zuil op een vierkante sokkel met Nederlandse tekst.
De afgebroken zuil symboliseert het plotseling afgebroken leven. Dit graf is een combinatie tussen een plat liggende steen met Hebreeuws opschrift en een zuil op een vierkante sokkel met Nederlandse tekst.
Het graf van de Haagse schilder Jozef Israëls op de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg.
Het graf van de Haagse schilder Jozef Israëls op de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg.
Op 12 augustus 1911 overleed Jozef Israels. Bij zijn begrafenis op de Joodse begraafplaats was een grote menigte aanwezig. Het groepje mensen links van het midden staat op het grafmonument van de schilder Salomon Verveer. De nummers op de hoeden: 1. Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeek, burgemeester van Den Haag. 2. Minister A.S. Talma. 3. F.P. ter Meulen, voorzitter van Pulchri Studio .
Op 12 augustus 1911 overleed Jozef Israels. Bij zijn begrafenis op de Joodse begraafplaats was een grote menigte aanwezig. Het groepje mensen links van het midden staat op het grafmonument van de schilder Salomon Verveer. De nummers op de hoeden: 1. Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeek, burgemeester van Den Haag. 2. Minister A.S. Talma. 3. F.P. ter Meulen, voorzitter van Pulchri Studio .
Het graf van  Saul Halevi wordt bewaakt door een oude eik. Sinds de benoeming van opperrabbijn Saul Halevi in 1748  beleefde de Haagse Hoogduitse joodse gemeente er een geestelijke bloeitijd. Het graf wordt nog regelmatig door volgelingen bezocht.
Het graf van Saul Halevi wordt bewaakt door een oude eik. Sinds de benoeming van opperrabbijn Saul Halevi in 1748 beleefde de Haagse Hoogduitse joodse gemeente er een geestelijke bloeitijd. Het graf wordt nog regelmatig door volgelingen bezocht.


De grafsteen van de Haagse schilder Salomon Verveer is een sarcofaag rustend op een katafalk. Het is het meest in het oog springende monument van het kerkhof. Het sculptuur bovenaan de steen stelt een schilderspalet voor. De foto is van september 2014.
De grafsteen van de Haagse schilder Salomon Verveer is een sarcofaag rustend op een katafalk. Het is het meest in het oog springende monument van het kerkhof. Het sculptuur bovenaan de steen stelt een schilderspalet voor. De foto is van september 2014.
De hardstenen zerken dreigden uit elkaar te vallen. Om verder verval te voorkomen,  werden halverwege de jaren 80  de gebroken stenen gerestaureerd. Prefab-betonplaatjes werden als fundering gebruikt en de stenen werden eventueel (preventief) van een onder spanning aangebracht roestvrijstalen bandje voorzien.
De hardstenen zerken dreigden uit elkaar te vallen. Om verder verval te voorkomen, werden halverwege de jaren 80 de gebroken stenen gerestaureerd. Prefab-betonplaatjes werden als fundering gebruikt en de stenen werden eventueel (preventief) van een onder spanning aangebracht roestvrijstalen bandje voorzien.
Achterin op de begraafplaats zijn graven van rond 1900 die geheel naar de mode van die tijd hekjes of paaltjes met kettingen rondom het graf hebben.
Achterin op de begraafplaats zijn graven van rond 1900 die geheel naar de mode van die tijd hekjes of paaltjes met kettingen rondom het graf hebben.
Het kerkhof ligt pal naast de Archipelbuurt. Achter de muur is de Celebesstraat zichtbaar. Deze muur stortte in 2004 gedeeltelijk in.
Het kerkhof ligt pal naast de Archipelbuurt. Achter de muur is de Celebesstraat zichtbaar. Deze muur stortte in 2004 gedeeltelijk in.
De davidster (mageen dawid). De driehoek met de naar boven gerichte punt symboliseert het mannelijke,  de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke. Volgens de overleveringen stamt de zespuntige ster uit de tijd van Salomon en David en zou eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Het werd in de oudheid en in de Middeleeuwen al in de joodse kunst toegepast.
De davidster (mageen dawid). De driehoek met de naar boven gerichte punt symboliseert het mannelijke, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke. Volgens de overleveringen stamt de zespuntige ster uit de tijd van Salomon en David en zou eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Het werd in de oudheid en in de Middeleeuwen al in de joodse kunst toegepast.
In 1865 werd een deel van de houten schutting langs de Scheveningseweg vervangen door een stenen muur. In de muur werd een witte marmeren steen gemetseld, voorzien van het jaartal 5627 (1867) en de namen van de drie pamassim (de religieuze leiders) I-I. Edersheim, G. Andries Sz en S.J. Goldsmit  van de Hoogduitse gemeente.
In 1865 werd een deel van de houten schutting langs de Scheveningseweg vervangen door een stenen muur. In de muur werd een witte marmeren steen gemetseld, voorzien van het jaartal 5627 (1867) en de namen van de drie pamassim (de religieuze leiders) I-I. Edersheim, G. Andries Sz en S.J. Goldsmit van de Hoogduitse gemeente.
Waar de in 1776 (5536) gebouwde beheerderswoning op de Hoogduitse begraafplaats heeft gestaan, bevindt zich deze steen in de muur. De Hebreeuwse tekst luidt: "Ik dood en laat leven"
Waar de in 1776 (5536) gebouwde beheerderswoning op de Hoogduitse begraafplaats heeft gestaan, bevindt zich deze steen in de muur. De Hebreeuwse tekst luidt: "Ik dood en laat leven"
In 1930 werd de Hoogduitse beheerderswoning met metaarhuis gesloopt. Op de vrijgekomen grond konden 20 grafstenen gezet worden. De hand met het gordijn op de linker grafsteen symboliseert de trap naar de hemel.
In 1930 werd de Hoogduitse beheerderswoning met metaarhuis gesloopt. Op de vrijgekomen grond konden 20 grafstenen gezet worden. De hand met het gordijn op de linker grafsteen symboliseert de trap naar de hemel.
De muur van de joodse begraafplaats bij de Timorstraat. In juli 2014 werd de stoep gerepareerd.
De muur van de joodse begraafplaats bij de Timorstraat. In juli 2014 werd de stoep gerepareerd.
De grafsteen van Jacques Levi Lassen. Hij wilde na de oorlog iets van de oude joodse wijk te laten herleven door de belangrijkste straat daarvan, de Gedempte Gracht, zijn vroegere karakter als winkelstraat terug te geven.
De grafsteen van Jacques Levi Lassen. Hij wilde na de oorlog iets van de oude joodse wijk te laten herleven door de belangrijkste straat daarvan, de Gedempte Gracht, zijn vroegere karakter als winkelstraat terug te geven.
Het oudste deel van het kerkhof. De grafstenen zijn hier  vrijwel verdwenen.
Het oudste deel van het kerkhof. De grafstenen zijn hier vrijwel verdwenen.