>
Category: Bibliografie
Pages: 559
Year: 1882

Hits: 335

Review

De kritische Conrad Busken Huet beschikte, zoals zijn vrouw getuigde, over het boze oog. Zijn eruditie maakte hem scherp, omdat hij altijd vergelijkenderwijs oordeelde. Het buitenland en het verleden waren daarbij de ijkpunten. Hij beschreef in 1882 de Gouden Eeuw en gaf deze 17e eeuw zijn naam. 

'Het aan den dag brengen van nieuwe feiten of teksten ligt niet op mijn weg. Erkentelijk gebruik makend van hetgeen door onze beste historieschrijvers van den ouderen en den jongsten tijd opgemerkt en bijeenverzameld is, wil ik alleen het nederlandsche, dat wij allen kennen, voorstellen uit het oogpunt der algemeene geschiedenis van Europa, en daardoor een nieuw licht op de geschiedenis van ons volk doen vallen.'

Ga naar boven